කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ක්‍රියාවලියේදී ව්‍යාප්ති කාරකයෙකු විසින් ගොවි ජනතාව වෙත නව තාක්ෂණික දැණුම රැගෙන යාමට විවිධ සන්නිවේදන ආකාරයන් උපයෝගී කරගනී. මෙහිදී ගොවිපලට පැමිණ ගොවි මහතුන් පෞද්ගලිකව හමුවීම, ක්ෂේත්‍ර නි‍රීක්ෂණ, කුඩා කණ්ඩායම් සඳහා පවත්වන පුහුණු පන්ති ක්ෂේත්‍ර ආදර්ශණ ආදිය මඟින් නව තාක්ෂණික දැනුම ඵලදායී ලෙස ලබාදීමට ව්‍යාප්තිකාරකයින්ට හැකියාවක් ලැබේ. කෙසේ වුවත් අලුත් දැනුම වැඩි ජන පිරිසකට එකවර […]


Krushi Radio

#1 Agricultural Radio Station in Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST