රුහුණු ගෙවත්ත

ගාල්ල [ගාල්ල]

Event info
Date: December 26, 2019
Time: 9:00 am
Location: ගාල්ල
Address: ගාල්ල
Phone: +94714336674
Details

ගොවි තැනට දිරි දෙන ගොවි කමට කන් දෙන භෝග සායන වැඩසටහන

 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල භෝග සායන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

Krushi Radio

#1 Agricultural Radio Station in Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST

Background