රුහුණු ගෙවත්ත

ගාල්ල [ගාල්ල]

Event info
Date: December 26, 2019
Time: 9:00 am
Location: ගාල්ල
Address: ගාල්ල
Phone: +94714336674
Details

ගොවි තැනට දිරි දෙන ගොවි කමට කන් දෙන භෝග සායන වැඩසටහන

 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල භෝග සායන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

Krushi Radio

Official Agriculture Media Network in Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST

Background